BỊ TRUY THUẾ GẤP 3 LẦN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Tại điểm c khoản 2 điều 6 thông tư 166/2013/TT-BTC quy định đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế như:

Tham khảo:  Công tác kế toán

  • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không kê khai, kê khai sai, không  trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được  hoàn, được miễn, giảm.
  • Không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai  thuế của kỳ tính thuế.
  • Huỷ bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
  • Sử dụng hoá đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế  được hoàn; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế  gian lận. …

Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì thời hiệu xử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt.

Tham khảo: Kế toán thuế

Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền  thuế được hoàn, thuế được miễn, giảm, hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa  đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể  từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt.

Thời hạn truy thu thuế

Tại điều 4 thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về thời hiệu xử phạt, thời hạn truy thu thuế và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì Người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, gian lận,  tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể  từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp, Người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, thuế  trốn, thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về  trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Ngày phát hiện hành vi vi phạm hành  chính về thuế là ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng

Rủi ro trong quyết toán thuế không chính xác liên quan đến truy thu  qua thanh tra

Năm 2016 cơ quan thuế đã thực hiện  thanh tra tại 84.472 Doanh nghiệp, làm  giảm chi phí, tăng số phải nộp ngân sách nhà nước hoặc  giảm lỗ của doanh nghiệp là 28.464 tỷ đồng: trong  đó:

  • Tổng số tiền thuế truy thu qua thanh tra là 17.164 tỷ đồng
  • Tổng số tiền giảm lỗ so với kê khai của doanh nghiệp là 11.300 tỷ đồng