HƯỚNG DẪN  đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc trước thời điểm quyết toán 2017

Hiện nay, các doanh nghiệp chúng ta đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục quyết toán Bào cáo tài chính năm 2017. Một trong những công việc quan trọng của Công tác quyết toán thuế TNCN là kiểm tra việc đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc của người lao động.

Trung tâm kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE xin chia những vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký mã số Thuế TNCN cho người phụ thuộc – thủ tục cần thiết để đăng ký giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế Thu nhập cá nhân

 Căn cứ hướng dẫn của Bộ tài chính về Thủ tục đăng ký người phụ thuộc tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, để đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc , chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Khi đăng ký người phụ thuộc lần đầu, Doanh nghiệp phải gửi 2 bảng đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 20-ĐKT-TCT cho cơ quan chi trả, cơ quan chi trả sẽ lưu 1 bản và gửi cho cơ quan thuế 1 bản. (Edubeflie có  đính mẫu kèm theo)

Trường hợp Doanh nghiệp có yêu cầu cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017, thì cơ quan chi trả thực hiện tổng hợp tất cả thông tin người phụ thuộc vào mẫu 20-ĐKT-TH-TCT với tiêu đề trên ứng dụng là “đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”, tên biểu mẫu “bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và phần mềm quyết toán thuế TNCN.

Bước 2:

Tiếp đến, Doanh nghiệp thực hiện kết xuất file dữ liệu và gửi file trực tiếp lên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc trang tncnonline.com.vn. Căn cứ thông tin trên mẫu 20-ĐKT-TH-TCT, cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế người phụ thuộc của người nộp thuế.

Các doanh nghiệp chú ý: Cần tiến hành kết xuất dữ liệu file XML để gửi cơ quan thuế.

Trường hợp Doanh nghiệp gửi mẫu 20-ĐKT-TH-TCT cho cơ quan thuế qua chữ ký số, thì không cần phải gửi thêm bản cứng,

Trường hợp Doanh nghiệp gửi qua tncnonline.com.vn thì phải gửi thêm cho cơ quan thuế bản cứng, có chữ ký và dấu của Người đại diện pháp lý của Doanh nghiệp.

Bước 3:

Nhận kết quả đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Để gửi kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc, cơ quan thuế sẻ gửi File kết quả tới doanh nghiệp dưới dạng phụ lục excel – file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline.com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đối với trường hợp cấp mã số thuế thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp mã số thuế không thành công.

Trong trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin kê khai sai, căn cứ kết quả phản hồi nhận được từ cơ quan thuế, trường hợp cấp mã số thuế không thành công, cơ quan chi trả có trách nhiệm yêu cầu người nộp thuế bổ sung thông tin và thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung.

 

Lưu ý đối với các trường hợp: Báo lỗi trùng thông tin chứng minh nhân dân (CMND)/giấy khai sinh của người phụ thuộc, cơ quan chi trả thông báo với người nộp thuế thực hiện xác minh, điều chỉnh, thông tin CMND/giấy khai sinh và nộp lại cho cơ quan thuế (gồm danh sách trùng theo mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và bản sao CMND/giấy khai sinh).

Trường hợp trùng thời gian giảm trừ người phụ thuộc, cơ quan chi trả hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó, hoặc điều chỉnh thời gian đăng ký cả lần đăng ký hiện tại.

Trong trường hợp thay đổi thông tin về người phụ thuộc đăng ký giảm trừ, mối quan hệ với người nộp thuế, thời gian bắt đầu giảm trừ thì cơ quan chi trả sử dụng mẫu 20-ĐKT-TH-TCT trên các ứng dụng để kê khai.

Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến mã số thuế (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh), cơ quan chi trả tổng hợp theo mẫu 20-ĐKT-TH-TCT và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (chọn ô “thay đổi thông tin đăng ký thuế”) kèm bản sao các giấy tờ liên quan./.

EDUBELIFE chúc các doanh nghiệp đăng ký thành công mã số thuế cho người phụ thuộc để đảm bảo được hưởng giảm trừ gia cảnh tối đa khi quyết toán thuế TNCN năm 2017.

B Edubelife.Mau-bieu-20-DK-TCT